CALCULATOR ONORARIU

ONORARIU BRUT

COSTURI FIXE

DENUMIRE COST FIX SUMA COST FIX
Impozite mijloace fixe (casa, masina etc)
Chirie/Intretinere
Taxa Fixa Barou
Fond de Solidaritate
Abonamente programe legislative
Telefon + Internet
Parcare Birou
Cheltuieli cu Protocol

ALTE COSTURI FIXE


COSTURI VARIABILE

DENUMIRE COST VARIABIL BUCATI PRET TOTAL
COPII XEROX
FAX/SCAN/MAIL
TAXE TIMBRU/LEGALIZARI

ALTE COSTURI VARIABILE
TOTAL